El Manifest

Manifest de Sitges
per uns Territoris Socialment Responsables

El desenvolupament que està experimentant la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) suposa una oportunitat per a repensar la pròpia societat i les relacions amb el mercat. Més enllà de les tendències globalitzadores, cada país defineix el seu propi model d’RSE segons el seu context històric i econòmic i, a més, hi incorpora el model de societat a què s’aspira, entenent que l’RSE té una gran força de canvi.

Entenem com un Territori Socialment Responsable (TSR) aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant de manera proactiva els seus reptes econòmics, socials i ambientals, partint de la Responsabilitat Social de cadascuna de les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangibles i intangibles per mitjà d’estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb solucions eficients que creïn valor per a totes les parts i que, des d’una Visió sostenible del territori, contribueixin al desenvolupament i a la sostenibilitat mundial.

Per tal d’ajudar a conformar un model i una estratègia de promoció dels TSR des d’un aproximació multilateral, persones provinents d’organitzacions molt diverses MANIFESTEM que

1. Constatem la rellevància creixent dels compromisos de Responsabilitat Social i la seva capacitat de desenvolupar millors models organitzatius que facilitin la sostenibilitat i augmentin la qualitat de l'ocupació;

2. Creiem que cal potenciar el desenvolupament de Territoris Socialment Responsables que gestionin i millorin el seu impacte sostenible en els àmbits econòmic, ambiental, social, laboral i cultural, fent compatible una economia competitiva amb la cohesió social i millorant la qualitat de vida;

3. Estem convençuts que el paper de les persones, en tant que consumidores, treballadores, inversores, ciutadanes... és clau per al desenvolupament d’un TSR, sempre amb el suport d’agents socials, mitjans de comunicació, centres educatius i formatius, activament compromesos;

4. Volem promoure un diàleg i una concertació entre les parts per tal de crear infraestructures socials que permetin generar sinèrgies en benefici del conjunt del territori i millorar-ne la governança;

5. Apostem per un desenvolupament dels territoris que posi en valor els seus actius immaterials i els gestioni com un patrimoni col·lectiu vinculat a la pròpia identitat, capaç de millorar la competitivitat regional a partir d’una cultura cívica i emprenedora, uns valors socials, ambientals i ètics, un respecte a la diversitat cultural, un esperit d’aprenentatge i de superació;
6. Defensem un model de territori que situï els drets humans i la sostenibilitat global en el centre de l’activitat empresarial i on les empreses pròpies exportin les millors pràctiques arreu on operin col·laborant en la responsabilització dels diversos territoris del món.

Finalment, fem una CRIDA als agents de cada territori, ja siguin públics, mercantils o socials, a

1. Gestionar activament la pròpia Responsabilitat Social, amb bones pràctiques concretes i amb un model d'empresa o d'organització coherent;

2. Establir processos de diàleg amb els partprenents de manera que les organitzacions aprenguin, es desenvolupin, millorin els impactes, guanyin legitimitat i s'avanci en la cultura de la concertació;

3. Fer-se seus els reptes i preocupacions de la societat i desenvolupar estratègies d’èxit que aportin el màxim valor a totes les parts i al conjunt del territori;

4. Desenvolupar-se de manera que s'enriqueixin alhora els actius del propi territori, des del capital social a la reputació, fruit d’una complicitat i d’un compromís amb la comunitat.

Sitges, 2 de maig de 2007El Manifiesto

Manifiesto de Sitges
por unos Territorios Socialmente Responsables


El desarrollo que está experimentando la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) supone una oportunidad para repensar la propia sociedad y las relaciones con el mercado. Más allá de las tendencias globalizadoras, cada país define su propio modelo de RSE según su contexto histórico y económico y además incorpora el modelo de sociedad a qué aspira, entendiendo que la RSE supone una gran fuerza de cambio.

Entendemos como un Territorio Socialmente Responsable (TSR) aquel que tiende a la sostenibilidad afrontando de manera proactiva sus retos económicos, sociales y medioambientales, partiendo de la Responsabilidad Social de cada una de sus organizaciones, desarrollando sus activos tangibles e intangibles por la vía de estrategias colaborativas y compromisos multilaterales, con soluciones eficientes que creen valor para todas las partes y que, desde una Visión sostenible del territorio, contribuyan al desarrollo y a la sostenibilidad mundial.

Para ayudar a conformar un modelo y una estrategia de promoción de los TSR desde un aproximación multilateral, personas provenientes de organizaciones muy diversas MANIFESTAMOS que:

1. Constatamos la relevancia creciente de los compromisos de Responsabilidad Social y su capacidad de desarrollar mejores modelos organizativos que faciliten la sostenibilidad y aumenten la calidad de la ocupación;

2. Creemos que hace falta potenciar el desarrollo de Territorios Socialmente Responsables que gestionen y mejoren su impacto sostenible en los ámbitos económico, medioambiental, social, laboral y cultural, haciendo compatible una economía competitiva con la cohesión social y mejorando la calidad de vida;

3. Estamos convencidos de que el papel de las personas, en cuanto que consumidoras, trabajadoras, inversoras, ciutadanas... es clave para el desarrollo de un TSR, siempre con el apoyo de agentes sociales, medios de comunicación, centros educativos y formativos, activamente comprometidos;

4. Queremos promover un diálogo y una concertación entre las partes para crear infraestructuras sociales que permitan generar sinergias en beneficio del conjunto del territorio y mejorar la governanza;

5. Apostamos por un desarrollo de los territorios que ponga en valor sus activos inmateriales y los gestione como un patrimonio colectivo vinculado a la propia identidad, capaz de mejorar la competitividad regional a partir de una cultura cívica y emprendedora, unos valores sociales, medioambientales y éticos, un respeto a la diversidad cultural, un espíritu de aprendizaje y de superación;

6. Defendemos un modelo de territorio que sitúe los derechos humanos y la sostenibilidad global en el centro de la actividad empresarial y dónde las empresas propias exporten las mejores prácticas por todas partes dónde operen colaborando en la responsabilización de los diversos territorios del mundo.

Finalmente, hacemos un LLAMAMIENTO a los agentes de cada territorio, ya sean públicos, mercantiles o sociales, a

1. Gestionar activamente la propia Responsabilidad Social, con buenas prácticas concretas y con un modelo de empresa o de organización coherente;

2. Establecer procesos de diálogo con las partes interesadas de forma que las organizaciones aprendan, se desarrollen, mejoren los impactos, ganen legitimidad y se avance en la cultura de la concertación;

3. Hacerse suyos los retos y preocupaciones de la sociedad y desarrollar estrategias de éxito que aporten el máximo valor a todas las partes y al conjunto del territorio;

4. Desarrollarse de forma que se enriquezcan a la vez los activos del propio territorio, desde el capital social a la reputación, fruto de una complicidad y de un compromiso con la comunidad.

Sitges, 2 de Mayo de 2007

The Declaration

Sitges Declaration
for Socially Responsible Territories


The development that the Corporate Social Responsibility (CSR) is experiencing brings an opportunity to rethink the society in itself and the relations with the market. Further to global trends, every country defines its own model of CSR according to its historical and economical context and it also incorporates the society pattern that it seeks, understanding that the CSR means a great changing force.

We believe a Socially Responsible Territory (SRT) to be the one which tends to sustainability facing in a proactive way its economical, social and environmental challenges, starting from the Social Responsibility of each organization, developing its tangible and intangible assets by the means of collaborative strategies and multistakeholder commitments, with efficient solutions that create values for all parties and that, from a sustainable view of territory, contribute to development and to World sustainability.

In order to help conform a pattern and a strategy of promotion of SRT from a multilateral approach; people belonging to very diverse organizations DECLARE that:

1. We state the increasing relevance of the Social Responsibility commitments and its ability to develop better organizational patterns that facilite sustainability and increase the quality of employment;

2. We believe that there is a need to foster the development of Socially Responsible Territories that manage and improve their sustainable impact at the economical, environmental, social, labour and cultural fields, making a competitive economy compatible with social cohesion and the improvement of the quality of life;

3. We are convinced that the role of people, as consumers, employees, investors, citizens... is key to the development of a SRT, always with the support of social agents, the mass media, educational and training centres, actively committed;

4. We are willing to promote a dialogue and an consensus among the parties in order to create social infrastructures that allow the generation of synergies in favour of the territory as a whole and the improvement of governance;

5. We advocate for a development of territories that appraise its immaterial assets and manage them as collective wealth linked to the own identity, capable of improving regional competitiveness through civic, enterpreneurship, social, environmental and ethical values, a respect to cultural diversity, a learning and improvement spirit.

6. We defend a territorial pattern that sets human rights and global sustainability at the centre of corporate activity and where corporations themselves export their best practices everywhere where they operate, collaborating with the making of every territory of the world responsible.

Finally, we CALL UPON agents of every territory, public, commercial or social, to:

1. Manage actively Social Responsibility in itself, with concrete good practices and with a coherent corporate or organizational pattern;

2. Establish dialogue processes with the stakeholders so that organizations learn, develop, improve their impacts, gain legitimacy and go forward in the culture of consensus;

3. Make one's own the challenges and concerns of society and develop successful strategies that give the maximal value to all parties and the territory as a whole;

4. Develop in a way that the assets of the territory in itself, from social capital to reputation, prosper as a result of complicity and community commitment

Sitges, 2nd of May 2007

Promotors / Promotores / Promoters

[ca] El Manifest de Sitges per uns Territoris Socialment Responsables va ser promogut per les persones participants en el seminari collaboratio que va tenir lloc el dimecres 2 de maig de 2007 al Palau Maricel de Sitges.

[es] El Manifiesto de Sitges por unos Territorios Socialmente Responsables fue promovido por las personas participantes en el seminario collaboratio que tuvo lugar el 2 de Mayo de 2007 en el Palau Maricel de Sitges.

[en] The Sitges Declaration for Socially Responsible Territories was promoted by people participating in the collaboratio seminnar that took place in May 2th 2007, Maricel Palace in Sitges.

Altres persones adherides / Otras personas adheridas

Primeres adhesions: / Primeras adhesiones: / First to adhere:
 • Enrique Arias Ibáñez. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Universidad de Córdoba. Becario FPI
 • Jordi Tena Sánchez
 • Josep Maria Juhé i Mas. Maresme
 • Imma Estivill. Membre de la Junta Directiva de Pimec Reus, i del Ple de la Cambra de Comerç de Reus. Baix Camp
 • Joan Fontrodona Felip. IESE Business School. Barcelonès
 • Agustí Colomines. Director d'Unescocat. Catalunya
 • Albert Ferrari. Gerent Grup Mago. Garraf
 • Antoni Gutiérrez-Rubí. Promotor ResponsabilidadGlobal. Barcelonès
 • Joaquim Millán i Alegret. Secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. Catalunya
 • Amadeu Pujol i Huguet. President de GESTINGRAL S.L. Garraf
 • José Antonio Lavado Gil. Soci-director de Bidea
 • Toni Codina Filbà. Gerent Taula Entitats del Tercer Sector Social
 • Carmen Martí Marco. Investigadora. Universitat de València.
 • Enric Crespi. CEO. Soci Director de Click & Go Consulting, S.l. Sitges
 • F. Xavier Agulló i Garcia. Soci fundador d'Ètia. Barcelonès
 • Pau de Riba. Disseny i comunicació www.pauderiba.com/
 • Maria Pau González Gómez de Olmedo. Directora Centro de Excelencia Empresa Saludable y Sostenible. EADA www.eada.edu/. Barcelona
 • Marcel Saura Traveria
 • Pat Vidiella i Parriego. Vallès Oriental
 • Sandra Pla. Sant Pere de Ribes
 • Cris Pérez Vàzquez. Gerent Oxímora. Cotobade, Galícia
 • Joan Palau Fábregas. Subdir. Càritas Diocesana Segorbe-Castelló
 • Enrique Jiménez Sáinz. INGECOM. Jaén, Andalucía
 • Cristina Bru i Marín. FSC Inserta.
Us hi podeu adherir aquí: persones
Se pueden adherir aquí: personas

Altres organitzacions adherides / Otras organizaciones adheridas

Primeres adhesions: / Primeras adhesiones: / First to adhere:
 • ALMA SOCIAL. Vallès Oriental. ROSA ALONSO I MARTÍNEZ, GERENT
 • ASSOCIACIÓ SINERGRUP. Catalunya. José Carlos Eiriz Varela, president
 • ASSERTIS, S.L. Barcelonès. ERNEST ROVIRA i TORRAS, DIRECTOR-GERENT
 • Associació Barcelona Voluntària. Barcelonès. Jaume Martí, President
 • Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Gran Penedès. Isidre Also, Secretari general
 • Campus per la Pau i la Solidaritat (Universitat Oberta de Catalunya). Catalunya, Internet. Eduard Vinyamata, director
 • ECA CERT. Barcelona. ENRIC NEBOT, DIRECTOR COMERCIAL I DE DESENVOLUPAMENT
 • ESCOLA UNIVERSITÀRIA D' HOTELERIA I TURISME CETT - Universitat de Barcelona. Barcelonès. ENRIC LÓPEZ, Directiu
 • Escola de Música Freqüències. Garraf. Mònica Planas, directora acadèmica.
 • Fund. Iwith.org. Barcelonès. Ramon Bartomeus, director gerent
 • Fundació Catalunya Voluntària. Catalunya. Jaume Martí, president
 • GREC resolució conflictes. Catalunya. Ferran Camps, president
 • RSE Online. Buenos Aires. Fernando Legrand Urzi, Editor Periodístico
 • Vecinos por Torrelodones. Torrelodones, Madrid. Jesús Bartolomé Miranda, candidato a las elecciones municipales
 • Océ-España, S.A. Catalunya. Mario Ostolaza, Corporate Marketing / Communication
 • Fundació Privada Onyar-la Selva. Gironès-la Selva. Ma Dolors Freixas i Capella, directora Unitats de Suport: Centre Especial de Treball
 • Fundació Santa Teresa del Vendrell (VenTALL). Baix Penedès. José Carlos Eiriz, director General
 • Fundació Ginac (Ginesta). Alt Camp. José Carlos Eiriz, director general
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques. Jordi Roig i Vinyals, Promoció Econòmica i Ocupació
 • GESTINGRAL S.L. Garraf. Amadeu Pujol i Huguet, president
 • Fundació Pimec. Catalunya. Imma Estivil, membre de la Comissió Directiva
 • Bidea. Vallès Occidental. José Antonio Lavado, soci-director
 • ACAE- Associació Catalana per l'Accessibilitat Esportiva. Catalunya. Enric Crespi, president
 • Filharmonic scp. Garraf. Jordi Artigas, director-gerència
 • Linkua.com. Catalunya. Ignasi Capdevila, CEO
 • Fundacio Privada Onada. Tarragonès. Esperanza Picó, directora general
 • INTERBITS. Maresme. Gabriel Martí, director - gerent
 • Pàmies horticoles s.l. La Noguera. Josep Pàmies, co-propietari
 • Departament Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils. Núria Ferrando, tècnica
 • Respon.cat, iniciativa per al desenvolupament de la Responsabilitat Social a Catalunya. Josep Santacreu, president.
 • TSR Territori Socialment Responsable SCCL. Josep Maria Canyelles, president.
Us hi podeu adherir aquí: organitzacions
Se pueden adherir aquí: organizaciones